Architektura

Ateliér poskytuje komplexní služby v oboru architektury. Nabízíme služby od vytvoření konceptu architektonického díla, přes vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení Vaší investiční akce, k vypracování realizační dokumentace a dále spolupráci během stavby až do její kolaudace. Oblast naší projektové činnosti je velmi různorodá a zahrnuje projektování rodinných domů, bytových a občanských staveb, výrobních i skladových objektů. Velká část projektů se týká rekonstrukcí historických objektů a přestaveb stávajících objektů pro nové využití. Většina námi navržených staveb je bez problémů realizována v chráněných krajinných oblastech, městských i vesnických památkových rezervacích a zónách.

Nabídka architektonických a projekčních služeb:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR)

Dokumentace k územnímu rozhodnutí je stanovena stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou je předepsán její závazný obsah. Dokumentace k územnímu rozhodnutí obsahuje zejména hmotové řešení stavby včetně dispozičního uspořádání a její umístění na pozemku. Dokumentace dále řeší napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a veškeré venkovní úpravy eventuelně další stavby v návaznosti na hlavní stavbu. Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí bývá vyjádření dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců či vlastníků sítí a přilehlých nemovitostí.

Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dokumentace ke stavebnímu povolení je stanovena stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou je předepsán její závazný obsah. Tato dokumentace obsahuje technické řešení objektu včetně všech rozvodů i zařízení vnitřních instalací.

Součástí příloh dokumentace ke stavebnímu povolení je stanovení radonového rizika pozemku (v případě novostaveb) nebo měření objemové aktivity radonu (v případě rekonstrukcí), požárně-bezpečnostní řešení, průkaz energetické náročnosti stavby (rovněž v případě novostaveb). Nedílnou součástí příloh dokumentace jsou dále projekty veškerých přípojek a venkovních rozvodů inženýrských sítí, dopravní připojení pozemku nebo stavby ke stávajícím komunikacím, odstavné a jiné zpevněné plochy, parkové či zahradní úpravy.

Dokumentace pro stavební povolení je v našem ateliéru zpracovávána natolik podrobně, že je možné s menší odchylkou vypracovat položkový rozpočet stavby a stanovit tak výslednou cenu stavby, která slouží investorovi k přípravě financování stavby.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Dokumentace pro provedení stavby (nebo také realizační projekt) je velmi důležitá vzhledem k podrobnosti, ve které se zpracovává. Tato dokumentace graficky znázorňuje a popisuje všechny stavební prvky, jejich počty, velikosti a jejich prostorové umístění ve Vaší budoucí stavbě. Protože tak jsou zřejmé veškeré detaily stavby, lze ji pak rozpočtovat podle skutečného stavu a ne zjednodušeně pomocí tzv. agregovaných položek. Na základě realizační dokumentace lze stanovit přesný položkový rozpočet stavby a uzavřít tak s dodavatelem stavby jednoznačnou smlouvu. Stavět bez položkového rozpočtu na podkladu prováděcí dokumentace znamená ušetřit na vstupu za dokumentaci desetitisíce a při výstavbě se stát „obětí“ víceprací a následných nečitelných a nedohledatelných specifikací stavebních objemů v řádu statisíců korun.

Novinky

31. 7. 2013
Byla zrušena pevná linka, dostihnete nás na mobilních telefonech uvedených v kontaktech.
24. 4. 2012
V letošním roce náš ateliér oslavil již 20. výročí své činnosti. Děkujeme všem klientům za projevenou důvěru a jejich doporučení a všem našim profesním partnerům za příjemnou spolupráci.
15. 8. 2011
Od 1. září 2011 nás najdete v novém podkrovním ateliéru na této adrese:
Domoradická č.p. 87, 381 01 Český Krumlov.
mapa a kontakt